Sommarträff på Vanda lantbruksmuseum

Det var muntra miner och glada hälsningar som hördes när Stiftelsen Tre Smeder, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla och Helsingestiftelsens styrelser och förvaltningsråd samlades till en gemensam träff i mitten på juni på Vanda lantbruksmuseum.

I en vacker träbyggnad, med museumet på nedre plan och sittplatser på övre, samlades de tre stiftelsernas representanter och fick inledningsvis höra Kurt Eklund berätta om Vanda lantbruksmuseum och dess historia. För att bevara Vanda stads historiska arv som utpräglat lantbrukssamhälle beslöt Helsinge Lantmannagille rf att grunda Vanda Lantbruksmuseum under 1980-talet. Efter hårt arbete slog det tvåspråkiga museet upp dörrarna och är i dagens läge ett omtyckt museum bland såväl nya som gamla Vandabor och används även flitigt till olika festtillställningar så som exempelvis bröllop. 

Förutom att ta del av Vanda Lantbruksmuseums historia hade stiftelserna även bjudit in Mikael Hiltunen, Projektchef för Svenska nu, för att presentera effekterna av den specialsatsning som genomförts i huvudstadsregionen under åren 2019-2022. Projektet Svenska nu grundades år 2007 med syftet att  stödja svenskundervisningen i finskspråkiga skolor. Projektet koordineras av Hanaholmen – kulturcentrumet för Sverige och Finland.

Specialsatsning för att stärka svenskundervisningens roll i skolan

Genom stöd från Stiftelsen Tre Smeder, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla samt Helsingestiftelsen gjordes en specialsatsning i huvudstadsregionen med syftet att motivera finskspråkiga elever till att läsa svenska, stärka språkbadselevers språkliga medvetenhet samt stödja och uppmuntra svensklärare i sitt arbete.

Specialsatsningen har bestått av flertalet evenemang för lärare, bland annat träffar med teman som mat och välbefinnande samt positiv psykologi. Därtill togs en fortbildningsserie fram i samband med coronapandemin som krävde nytänkande lösningar. Fortbildningsserien bestod av olika kurshelheter och tillhörande moduler, med teman som språkbadspedagogik samt integrering av språk och språkmedveten undervisning. 

I helheten ingick även fortbildningsresor för svensklärare i huvudstadsregionen, där en resa under 2019 bar av till Stockholm för att besöka bland annat Finlandsinstitutet och Nobelmuséet, medan resorna under 2021 och 2022 ägde rum på Åland. Intresset för fortbildningsresorna visade sig vara väldigt stort. Genom en process, där lärarna fick skriva motiveringsbrev för att få en chans att delta, valdes ett gäng ut som fick ta del av resorna. Sammanlagt under åren 2019-2022 fick 60 svensklärare medverka på fortbildningsresorna. 

Stolt projektchef redovisade positivt resultat

Med en målsättning om att dryga 10 000 personer skulle nås via specialsatsningen presenterade projektchef Hiltunen stolt det totala uppnådda antalet personer som nåtts via projektet, vilket landade på 10 865 personer. På frågan vilket sätt specialsatsningen påverkat den normala verksamheten för Svenska nu lyfte Hiltunen speciellt upp de möjligheter som satsningen gjort för elever att kunna uppleva kultur utanför skolområdet och skolan. Genom satsningen fick Svenska nu också arbeta med språkbadselever, vilket var en ny målgrupp för dem.

Mikael Hiltunen, projektchef för Svenska nu

Gott samarbete med Stiftelsen i Esbo-Grankulla och Helsingestiftelsen

Efter att ha fått en inblick i såväl Vanda lantbruksmuseum och Svenska nu väntade en uppdatering från varje stiftelse gällande nuvarande satsningar. Ackompanjerade av underbart fågelkvitter i bakgrunden och en grönskande skogsdunge bakom hörnet, berättade respektive stiftelses representanter om verksamheternas höjdpunkter under den senaste tiden.

Stiftelsen Tre Smeders styrelseordförande Marcus Rantala tackade för vänlig inbjudan och riktade ett extra tack till Hiltunen och Eklunds presentationer om respektive verksamhet.

– 2021 var ett väldigt spännande år för Stiftelsen Tre Smeder och mycket hände. Exempelvis genomförde vi ett omfattande strategiarbete som resulterade i flera åtgärder, bland annat vår nya hemsida, grafiska profil och kommunikationssatsningar i form av att anlita vår kommunikatör Corinne Grönholm. Genom våra nya webbsidor andas vi öppenhet och transparens. I vår kommunikation fokuserar vi främst på att lyfta upp våra bidragsmottagare, framom stiftelsens ordinarie verksamhet, för att kunna fortsätta arbeta på vår öppenhet och framförallt visa på vilka möjligheter som finns med bidrag från Stiftelsen Tre Smeder, berättade Rantala. 

Därtill fick deltagarna en inblick i Stiftelsen Tre Smeders satsning för att förbättra dialogen mellan stiftelsen och bidragsmottagarna, för att stiftelsen ska lära känna bidragsmottagarnas verksamheter ytterligare. Exempel på konkreta åtgärder som vidtagits för detta ändamål är evenemangen som det kulturpolitiska seminariet i Helsingfors och seminariet för de svenskspråkiga högskolorna i Helsingfors. 

Styrelseordförande Rantala berättade även om de extra bidrag stiftelsen gett till exempelvis Helsingfors Universitet, Svenska Teatern och DuvTeatern, samt tackade varmt för det goda samarbetet under den gångna tiden mellan stiftelserna. Stiftelsen Tre Smeder ser fram emot att fortsätta detta goda samarbete med Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla och Helsingestiftelsen även i framtiden.