Om stiftelsen

 

 

Stiftelsen Tre Smeder stöder kulturell och ideell verksamhet som utvecklar Helsingfors som en mångkulturell och livskraftig huvudstad, där det svenska språket har en självklar roll och stark relevans. Vi vill påverka och stärka det svenska, och bidra till ett mångsidigt innehåll i vardagen för stadens invånare.

Genom stöd till både små och stora verksamhetsformer stöder vi mötesplatser och nätverk för helsingforsare i alla åldrar. Våra insatser bidrar till att skapa intressant och brett engagerande verksamhet på svenska.

Utdelning

Vi beviljar bidrag för ett brett spektrum av aktiviteter på svenska, allt från konst- och kulturprojekt för deltagare i alla åldrar, till projekt inom idrott och fritid eller ekonomisk forskning.

Tre Smeder har bland annat stött ombyggnaden av Svenska Teatern och tillkomsten av kulturcentret i kvarteret Victoria samt beviljat medel för att skapa en professur i nationalekonomi vid Helsingfors universitet. Den årliga utdelningen är ca fyra miljoner euro.

Historia

1993

Sparbanksstiftelsen i Helsingfors grundas den 15 februari 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag.

Samtidigt grundas 19 andra sparbanksstiftelser på olika håll i Svenskfinland, där sparbanken har verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhåller vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och äger 100 % av banken. Sparbanksstiftelsen i Helsingfors är den största aktieägaren.

1996

Aktia genomför en emission, sparbanksstiftelsernas andel sjunker till drygt 50 %.

2009

Aktia Bank Abp blir ett börsbolag. Stiftelsens utdelning uppgår till ca 2 miljoner euro.

2015

Sparbanksstiftelsen i Helsingfors ändrar namn till Stiftelsen Tre Smeder sr. Stiftelsens utdelning uppgår till ca 4 miljoner euro.

2020

Stiftelsen Tre Smeder sr säljer merparten av sitt innehav i Aktia Bank Abp, men kvarstår som en betydande aktieägare.

Varför behövs Stiftelsen Tre Smeder?

Den naturliga förståelsen för verksamhet på svenska har försvagats i synnerhet i huvudstadsregionen. Svenskans betydelse för hela samhället ifrågasätts samtidigt som det svenska och det nordiska väcker intresse på individnivå.

Tvåspråkigheten i Helsingfors är avgörande för hela landets framtida tvåspråkighet. Svenskans ställning och positiva inverkan på samhället förstärks när språket synliggörs som en konkurrensfördel och en bro till det nordiska. Kvalitet och kompetens inom utbildning och kultur på svenska är grundstenar för framtidsbygget.

Delaktighet har en stark språklig och kulturell dimension. En inkluderande vardag på svenska kräver fokus och långsiktighet för kulturell och ideell verksamhet. En starkare målmedvetenhet och utvecklingskraft hos de kulturella och ideella aktörerna stärker svenskans framtidsförutsättningar.

Vi vill därför utveckla ett strategiskt och långsiktigt helhetstänkande kring en fungerande vardag på svenska i huvudstadsregionen.