En eftermiddag med svenskspråkiga högskoleutbildningar i fokus

Hur lockar vi fler studenter till alla svenskspråkiga utbildningar i Helsingfors och hur ska vi göra för att såväl stärka det svenska språkets ställning i högskolesektorn och samtidigt bjuda in alla till den finlandssvenska gemenskapen oavsett bakgrund?

Detta var några av frågorna som diskuterades under en eftermiddag i mitten på maj när Stiftelsen Tre Smeder bjöd in representanter från de olika svenskspråkiga högskolorna i Helsingfors till seminarium. Seminariet var en del av det strategiska arbetet som Stiftelsen Tre Smeder arbetat med under de senaste åren för att öka transparensen och fördjupa dialogen mellan stiftelsen och bidragsmottagare.

När deltagarna tagit sig en kopp kaffe och hittat en sittplats inleddes seminariet med en kort hälsning av Stiftelsen Tre Smeders styrelseordförande Marcus Rantala. Närvarande var representanter från Yrkeshögskolan Arcada, Helsingfors Universitet, Social- och kommunalhögskolan, Svenska Handelshögskolan samt Konstuniversitetet

Flera likheter bland högskolornas utmaningar

Under sin taltur hälsade Yrkeshögskolan Arcadas rektor Mona Forsskåhl deltagarna välkomna till Arcada och berättade om såväl utmaningar som möjligheter som yrkeshögskolan står inför just nu. Bland annat lyfte hon upp en stor fråga som högskolan arbetar aktivt med för tillfället.

Mona Forsskåhl rektor på Yrkeshögskolan Arcada

– Vill se på profession och professionsutbildning lite bredare. Vi tror på att allt från företagsekonomer till kulturproducenter och barnmorskor behöver se större än bara sin egna profession. De ska kunna förstå sig på alla aspekter. Därför har vi lyft upp en bildningstanke i vår strategi. Vi funderar överlag mycket på vad bildning är just nu här på Arcada, sade Mona Forsskåhl.

Under seminariets gång kom det flertalet gånger upp, bland flera av representanterna från de olika högskolorna, de utmaningar som många av dem tampas med gällande att få tillräckligt antal sökande till sina olika utbildningar. Detta märks exempelvis på Helsingfors Universitet där intresset för utbildningen inom småbarnspedagogik på Pedagogiska fakulteten befinner sig i en nedåtgående trend.

I diskussionen kom Social- och kommunalhögskolans rektor Johan Bärlund med uppfriskande nyheter gällande den marknadsföringssatsning som högskolan gjort de senaste åren, som genererat i ett stort antal sökande samt ett uppsving i Social- och kommunalhögskolans kännedom och synlighet.

Social- och kommunalhögskolans rektor Johan Bärlund

Språk är ett professionellt verktyg

Förutom frågor kring utmaningarna och möjligheterna som högskolorna står inför diskuterades även det svenska språkets betydelse, samt inte att förglömma den finlandssvenska kulturens roll, på de olika högskolorna.

Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén lyfte upp fördelarna med att högskolorna tillsammans skulle föra en närmare dialog och byta tankar och erfarenheter med varandra när de provar olika sätt att implementera flerspråkighet på sina utbildningar.

– Det att vi sparrar varandra, speciellt universiteten med flerspråkiga utbildningar, tror jag är viktigt, tillade Hildén i diskussionen om flerspråkiga utbildningar som också ska stärka det svenska språket. 

Mona Forsskåhl lyfte upp betydelsen i att få en svenskspråkig studiemiljö inte enbart ur utbildningens syfte utan även för nätverkande och gemenskap, något som fick medhåll av samtliga deltagare.

– Vi är väldigt intresserade av att fördjupa oss i marginalisering och diskriminering. Vad kan vi göra på individ och strukturell individnivå för att skapa en bättre och mångsidigare helhet, kommenterade Erica Löfström, professor i pedagogik på Helsingfors Universitet diskussionen.

Tom Böhling, prorektor på Helsingfors Universitet

Framgångsrik tvåspråkig satsning på Helsingfors Universitet

Helsingfors Universitets prorektor Tom Böhling valde i sin taltur att lyfta upp den positiva andan gentemot svenskspråkigheten som råder på Helsingfors Universitet. Där arbetar man för att skapa ett fint samarbete mellan det svenska och finska, istället för att se språken som någon form av motpart till varandra. Till det arbetet hör att skapa en form av verktygslåda som ska tillgodose både det svenska och finska på de olika utbildningarna. Bland annat har universitetet valt att sammankalla nyckelpersoner inom universitetet för att diskutera hur de kan utveckla och föra fram det svenska i utbildningen.

Böhling berättade även mer om det framgångsrika “Tvex-konceptet” som universitetet tagit fram. Tvex-konceptet går ut på att studerandena får göra en tvåspråkig examen på kandidatnivå där ⅓ av utbildningen görs på svenska, ⅓ på finska samt den sista tredjedelen enligt önskemål på någondera språken. Vid examination framgår sedan tydligt att studenterna genomfört en tvåspråkig utbildning, vilket visat sig vara uppskattat även på arbetsmarknaden.

– Nyligen kom det ut en studie som visar hur de här Tvex:arna klarar sig och det visar sig att de är väldigt attraktiva på arbetsmarknaden. Alla vill ha tvåspråkiga kunniga medarbetare, berättade Böhling glatt.

Svenska Handelshögskolans satsning i Sverige ger resultat

På Svenska Handelshögskolan “Hanken” har inte problemet med för få studenter varit närvarande, tvärtom har intresset för Hanken varit stort senaste åren. Genom sina satsningar i Sverige, där Hanken på den svenska sidan lyft upp fördelarna med att studera på svenska i Finland, har även antalet ansökningar från den svenska sidan fördubblats. Därtill har även intresset för Hanken bland finskspråkiga ökat. 

– Finskspråkiga är intresserade av att söka sig till en svenskspråkig kandidatutbildning hos oss, kommenterade Camilla Wardi, chef för näringsrelationer och samverkan på Svenska Handelshögskolan. Vi behöver också bjuda på vår identitet. Vi behöver visa att man kan visst vara internationell i en svenskspråkig miljö. Det är livsavgörande att vi har svenska på universitetsnivå, tillade hon.

Stiftelsen Tre Smeders styrelseordförande Marcus Rantala

Styrelseordförande Rantala betonade högskolornas betydelse för ett konkurrenskraftigt och tvåspråkigt Helsingfors

– Vi på Stiftelsen Tre Smeder blir väldigt glada att höra hur ni inom universitets- och högskolesektorn har vågat tänka på nytänkande sätt för att locka såväl svenskspråkiga som finskspråkiga och internationella studeranden till att studera i Helsingfors. Utbudet här är på en hög nivå och för oss är det otroligt viktigt att det finns ett högkvalitativt utbildningsutbud även i framtiden i Helsingfors.

Tillsammans kan vi göra mycket mellan olika universitet och högskolor för att visa hur bra och intressant det är att studera här. Alla ni har en unik och speciell uppgift för ett tvåspråkigt och konkurrenskraftigt samhälle, avslutade Stiftelsen Tre Smeders styrelseordförande Marcus Rantala diskussionen och tackade samtliga deltagare för sin aktiva närvaro under seminariet.