”Första hjälpen är en medborgarfärdighet som alla borde få lära sig”

– Det handlar om att våga hjälpa och agera när en medmänniska är i nöd. Även de enklaste gärningar, som att hjälpa en person som fått ett sår genom att både stilla blödningen och lugna och trösta hen, kan göra stor skillnad, säger Kia Brummer, ansvarig för på Johanniterhjälpens Skolprojekt.

Under flera år har Stiftelsen Tre Smeder bidragit till Johanniterhjälpens verksamhet för att fler ska kunna få ta del av den bokstavligen livsviktiga undervisningen. Under årens lopp har verksamheten vuxit mycket och i och med Skolprojektet har allt fler unga i svenskspråkiga skolor runt omkring i Helsingfors fått lära sig kunskaper i första hjälpen. Med visionen att erbjuda alla ungdomar grundläggande kunskaper i första hjälpen har Skolprojektet blivit en positiv kraft, som fått allt fler barn och ungdomar att intressera sig för hur de kan agera i vardagen när olyckan är framme.

Genom den interaktiva undervisningen, som skräddarsys enligt skolornas önskemål samt åldersgrupp, får skolelever och deras lärare öva på hur de kan hjälpa till när en individ är i behov av hjälp. Ofta brukar skolorna ha önskemål om att undervisningen ska vara en del av exempelvis friluftsdagar eller temaveckor. I och med att varje utbildning skräddarsys för respektive skola och klass, är möjligheterna många.

– Om man tänker närmare på saken borde detta egentligen ingå i skolornas läroplan. Första hjälpen är ju en medborgarfärdighet som alla borde få lära sig, säger Kia Brummer och Mia Bernas-Hilli när Stiftelsen Tre Smeders kommunikatör träffar dem för en digital pratstund. 

Utbildare Johan Nyman visar hur ögonskölj går till tillsammans med Kia Brummer, utbildare och ansvarig för Skolprojektet.

Tillgänglig undervisning oavsett socioekonomisk situation

Undervisningen i första hjälpen har visat sig vara mycket uppskattad och feedbacken från skolorna har varit positiv. Undervisningen når i princip alla elever mellan åk 1-9, oavsett socioekonomisk situation, vilket såväl Stiftelsen Tre Smeder som Johanniterhjälpen värderar högt. Dessutom är det relativt lätt för eleverna att följa med undervisningen, vilket ofta leder till att även de elever som visar ett mindre intresse för skolämnen, blir inspirerade och visar ett stort intresse för att vara delaktiga och lära sig.

I skolorna har de också funnits tillfällen, då man använt sig av tolkar för att kunna undervisa barn som ännu inte hunnit lära sig de inhemska språken till fullo. Det finns en stor nytta i att också barn från andra kulturer får lära sig om första hjälpen ur ett finskt perspektiv, för att sedan kunna gå hem och berätta samt lära ut sina kunskaper till övriga familjemedlemmar. Ofta skiljer sig tillvägagångssätten åt på grund av kulturella skillnader. Då är det extra viktigt att utbildarna ger instruktioner och hanterar situationer som kan uppstå på ett lugnt sätt med mycket tid för frågor och funderingar.

Mångsidig erfarenhet och teoretisk kunskap värderas högt i skolorna

Som en av de avgörande framgångsfaktorerna för Skolprojektet lyfter Bernas-Hilli och Brummer upp den gedigna kompetensen och praktiska erfarenheten som utbildarna besitter. Under utbildningarnas gång har eleverna möjlighet att ställa konkreta frågor till utbildarna från Johanniterhjälpen för att konkretisera kunskaperna de får lära sig samt få dela med sig av tidigare erfarenheter. Under diskussionerna brukar utbildarna passa på att berätta om konkreta exempel när de själva fått använda sig av sina första hjälpen-kunskaper, för att visa eleverna att det inte bara handlar om teori utan även om riktiga situationer i livet. 

Det viktigaste med utbildningarna är att förstå sammanhangen kring en nödsituation och att alla har en viktig roll att fylla. Undervisningen som eleverna får ta del av är olika beroende på åldersgrupp och innehåller ofta någon form av rollspel för att underlätta inlärningen. Deltagarna får då leva sig in i olika situationer som kan uppstå och sedan tillsammans försöka lösa händelsen på bästa möjliga vis. För de yngre eleverna handlar utbildningarna mest om att skapa en förståelse kring första hjälpen och lära sig att hjälpa till vid enkla scenarion, medan de äldre eleverna får gå in på mer avancerade metoder såsom hjärt- och lungräddning. 

De flesta av utbildningarna, för de lite äldre åldersgrupperna, består av 4 olika moduler. 

Innehållet kan exempelvis se ut på följande sätt: 

Modul 1: Behandlar temat första hjälpen och framför allt hur man ska agera om någon skadat sig. Här går utbildarna tydligt igenom hur man ringer 112 samt vad man ska säga och göra under samtalets gång. Här presenteras 112-Suomi mobilapplikationen.

Modul 2: Den andra modulen fokuserar främst på vardagens olycksfall. Det kan vara allt från näsblod, till ont i knät eller att någon stöter sitt huvud. Syftet med modulen är att sänka tröskeln för alla människor, men i detta fall främst unga, att våga hjälpa till när olyckan är framme.

Modul 3:  Den tredje modulen behandlar situationer, då en person inte längre är vid medvetandet.  Man börjar med en ABC-undersökning, vilken ger information om personens hälsotillstånd. Därefter påbörjas åtgärder utgående från de olika hälsotillstånden (avsvimmad, medvetslös, livlös). 

Modul 4: Den sista modulen innefattar återupplivning och användning av defibrillator. 

Undervisningen bidrar till intressanta middagsdiskussioner

Undervisningen i första hjälpen har även visat sig bidra till diskussionerna hemma vid middagsbordet. Efter en lärorik dag brukar föräldrar vittna om hur deras barn kommer hem och berättar om sina nya lärdomar. På så vis bildas nya ringar på vattnet, där barnens nyförvärvade kunskaper även påminner övriga familjemedlemmar om sina kunskaper om första hjälpen. 

Efter avslutad utbildning för såväl barn som lärare, får skolorna en egen första hjälpen-ryggsäck. Innehållet i väskan, som skräddarsys för varje skola, gås igenom tillsammans med lärarna som samtidigt får utse en person som får ansvar för ryggsäcken och dess innehåll samt dess placering. 

– Att lämna ryggsäcken högst uppe på en hylla i lärarrummet är inget bra alternativ, säger Kia och tillägger att placeringen av ryggsäcken är ytterst viktigt i stundens hetta. Då behöver ryggsäcken vara på en lättillgänglig och synlig plats som alla kan nå.

Positiva resultat trots pågående pandemi

Under de senaste åren har coronapandemin präglat undervisningen och justeringar för att minska möjlig smittspridning har vidtagits. Även undervisningen har utökats med några nya moment där eleverna bland annat fått lära sig om hur man tvättar händerna på bästa vis för att undvika smitta samt hur man på ett korrekt sätt använder munskydd. En diskussion som ofta lett till livliga berättelser med exempel på hur barnen sett munskydden användas i samhället.

 Året närmar sig sitt slut och det är med tacksamhet som skolprojektets projektgrupp ser tillbaka på det gångna året. Trots ett utmanande år under pågående coronapandemi, som givetvis även i deras fall satt käppar i hjulet, visar statistiken att skolorna har ett verkligt behov av utbildning i första hjälpen. Per 30.11.2021 har totalt 5270 personer i 361 grupper utbildats. Av dessa är 4650 elever och 620 lärare och fler ska det bli!

– Det är fantastiskt att så många skolelever och lärare genom Skolprojektet fått ta del av livsviktig kunskap som de kommer ha nytta av när det behövs som mest. Utbildarna på Johanniter brinner verkligen för sitt arbete, vilket garanterat också är orsaken till så positiva resultat och stort intresse bland skoleleverna. Vi på Stiftelsen Tre Smeder är glada över att få vara en del i att utveckla Johanniters verksamhet och därmed möjliggöra att kunskaperna når ut i samhället, kommenterar Stiftelsen Tre Smeders ombudsman Patrik Lerche.