Miljondonation av Tre Smeder till Helsingfors universitet

Stiftelsen Tre Smeder donerar en miljon euro för att stärka undervisningen och forskningen i samhällsvetenskaper vid Helsingfors universitet. Universitetet har bestämt att använda medlen speciellt för svenskspråkig undervisning och forskning i samhällsvetenskaper och det kommer att inrättas en svenskspråkig professur i nationalekonomi.

– För Stiftelsen Tre Smeder är det en glädjens dag. Med vårt understöd på 1 miljon euro kan vi bidra till att förstärka det samhällsvetenskapliga kunnandet vid Helsingfors universitet. Det kommer att inrättas en svenskspråkig professur i nationalekonomi vid Statsvetenskapliga fakulteten, som kommer särskilt även Svenska social- och kommunalhögskolan till godo, säger stiftelsens ordförande Marcus Rantala.

Stiftelsen Tre Smeder stöder kulturell och ideell verksamhet som syftar till att utveckla Helsingfors som en mångkulturell huvudstad där det svenska språket har en stark position, även över språkgränserna.

Det råder en stor brist på personer med högt nationalekonomiskt kunnande som kan svenska i Finland, speciellt doktorer. Genom professuren som inrättas vid Statsvetenskapliga fakulteten öppnas också ypperliga möjligheter att erbjuda undervisning i nationalekonomi på svenska för samhällsvetare, inklusive jurister.

– Kunskap och insikt i ekonomi blir allt viktigare i alla yrken och i samhället i stort. Vi vill därför stärka det ekonomiska kunnandet på universitets alla svenska utbildningsområden. Samtidigt ger professuren möjlighet till en ny och spännande profilering för Helsingfors universitet på svenska vilket stärker tvåspråkigheten, konstaterar Rantala.

Även Hannu Vartiainen, professor i nationalekonomi vid Statsvetenskapliga fakulteten, lyfter upp professurens samhälleliga betydelse.

– Nu återskapar vi en svenskspråkig professur i nationalekonomi, vilken tidigare haft en central roll för den ekonomiska dialogen i Finland. Den svenskspråkiga professuren kommer också att främja det viktiga nordiska samarbetet inom ekonomin.

– Professuren stöder också på ett utmärkt sätt samarbetet mellan Statsvetenskapliga fakulteten och Soc&kom, samt samarbetet mellan högskolorna som ingår i Helsinki GSE, säger Vartiainen.

Helsinki Graduate School of Economics är Helsingfors universitets, Aalto-universitetets och Svenska handelshögskolan Hankens gemensamma ekonomivetenskapliga undervisnings- och forskningsenhet.

Tanken är att hälften av den nya professurens undervisningsskyldighet ska komma Soc&kom och andra svenskspråkiga utbildningsprogram på universitetet till godo.

– I och med att Soc&kom sedan i höst erbjuder studier för uppnående av behörighet att fungera inom undervisningsuppgifter i samhällslära inom den grundläggande utbildningen har behovet av svenskspråkiga kurser i ekonomi ökat. De behörighetsgivande studierna ska innehålla tre kurser i ekonomi och detta utbud av kurser på svenska blir nu möjligt efter att Statsvetenskapliga fakulteten får en svenskspråkig professur i nationalekonomi, säger Soc&koms rektor Johan Bärlund.

Tre Smeders donation ingår i statens motfinansieringsprogram under perioden 2020–2022. Statens motfinansiering innebär att staten lägger till ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten får in under perioden 15.6.2020–30.6.2022. Inom ramen för statens motfinansieringsprogram kan donationer på minst 10 000 euro riktas till förmån för ett utbildningsområde. Helsingfors universitet beslutar om användningen av donationsmedlen.